نظریات شما

مرکز آموزشی علوم و ریاضیات استاد دکتور قیس رابین قرضی. این یک متن مؤقتی است، بعدا با متن اصلی تعویض ... (ادامه)

img

میثم مرادی

محصل سال آخر کمپیوتر ساینس

در مورد امتحانات آزمایشی کانکور تان معلومات میخواستم. درضمن میخواستم بپرسم که فیس صنف های آمادگی کان... (ادامه)

img

رامین عزیزی

میخواستم بپرسم که فیس صنف های آمادگی کانکور استاد قیس چند است. تشکر... (ادامه)

img

فرخنده جلالی

متعلم صنف دهم لیسه نادریه


درج نظریه