جزئیات کورس

کورس های که اخیرا آغاز گردیده

  • فزیک نور نصاب جدید تعلیمی وزارت معارف، همراه با دو امتحان و تطبیقات د...
  • هندسه تحلیلی نصاب جدید تعلیمی وزارت معارف، همراه با دو امتحان و تطبیقات د...
  • اساسات الجبر این صنف شامل برنامه های الجبر عددی، پولینوم ها، مطابقت ها، ع...

رویداد های اخیر کورس

img

اساسات الجبر

img  استاد کورس: محمد هارون خراسانی
وقت کورس:  AM 07:00 -  AM 08:00 فیس: 600 افغانی

درمورد کورس

صنف الجبر شامل برنامه های الجبر عددی، الجبر حروفی، پولینوم ها، مطابقت ها، عینیت ها، کسور الجبری، جذور الجبری، اعدا موهومی، اعداد مختلط، تطبیقات همراه با دو امتحان میباشد.

شماره نام کورس استاد کورس وقت کورس فیس کورس
1 اماده‌گی کانکور قیس رابین قرضی  AM 05:30 -  AM 07:00 0 افغانی
2 آماده‌کی کانکور قیس رابین قرضی  PM 00:30 -  PM 02:00 0 افغانی
3 آماده‌کی کانکور قیس رابین قرضی  PM 02:30 -  PM 04:00 0 افغانی
4 ریاضیات عالی عبدالله محمودی  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
5 حساب محمد سمیر امیری  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
6 معادلات محمد اقبال غوری  PM 06:00 -  PM 07:00 600 افغانی
7 فزیک نور برق و مقناطیس عبدالله محمودی  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
8 اساسات فزیک میلاد اصغری  PM 00:30 -  PM 02:00 600 افغانی
9 اساسات کیمیا عبدالباسط طیب  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
10 اساسات فزیک محمد هارون خراسانی  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
11 هندسه تحلیلی عنایت الله صدیقی  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
12 فزیک نور عبدالباسط طیب  PM 04:00 -  PM 05:30 500 افغانی