جزئیات کورس

کورس های که اخیرا آغاز گردیده

  • فزیک نور نصاب جدید تعلیمی وزارت معارف، همراه با دو امتحان و تطبیقات د...
  • هندسه تحلیلی نصاب جدید تعلیمی وزارت معارف، همراه با دو امتحان و تطبیقات د...
  • اساسات الجبر این صنف شامل برنامه های الجبر عددی، پولینوم ها، مطابقت ها، ع...

رویداد های اخیر کورس

img

آماده‌کی کانکور

img  استاد کورس: قیس رابین قرضی
وقت کورس:  PM 00:30 -  PM 02:00 فیس: 0 افغانی

درمورد کورس

صنف آماده‌گی کانکور تایم (b)، به مدت نه ماه ادامه داشته که از تاریخ 4 حمل 1397 شروع الی ختم ماه قوس ادامه دارد.(درس روزانه 90 دقیقه).

شماره نام کورس استاد کورس وقت کورس فیس کورس
1 اماده‌گی کانکور قیس رابین قرضی  AM 05:30 -  AM 07:00 0 افغانی
2 آماده‌کی کانکور قیس رابین قرضی  PM 02:30 -  PM 04:00 0 افغانی
3 ریاضیات عالی عبدالله محمودی  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
4 حساب محمد سمیر امیری  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
5 معادلات محمد اقبال غوری  PM 06:00 -  PM 07:00 600 افغانی
6 فزیک نور برق و مقناطیس عبدالله محمودی  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
7 اساسات الجبر محمد هارون خراسانی  AM 07:00 -  AM 08:00 600 افغانی
8 اساسات فزیک میلاد اصغری  PM 00:30 -  PM 02:00 600 افغانی
9 اساسات کیمیا عبدالباسط طیب  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
10 اساسات فزیک محمد هارون خراسانی  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
11 هندسه تحلیلی عنایت الله صدیقی  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
12 فزیک نور عبدالباسط طیب  PM 04:00 -  PM 05:30 500 افغانی