جزئیات کورس

کورس های که اخیرا آغاز گردیده

رویداد های اخیر کورس

img

آماده‌گی کانکور1399

img  استاد کورس: قیس رابین قرضی
وقت کورس:  PM 00:45 -  PM 02:15 فیس: 10000 افغانی

درمورد کورس

این برنامه شامل سه سمستر تعلیمی بوده که هر سمستر آن سه ماه زمان می‌برد. سمستر نخست این برنامه شامل مضامین ریاضیات، سمستر دوم فزیک و سمستر سوم کیمیای نصاب دوره لیسه معارف افغانستان می‌باشد.

شماره نام کورس استاد کورس وقت کورس فیس کورس
1 آماده‌گی کانکور1399 قیس رابین قرضی  AM 05:30 -  AM 07:00 10000 افغانی
2 آماده‌گی کانکور1399 قیس رابین قرضی  PM 02:45 -  PM 04:15 10000 افغانی