جزئیات کورس

کورس های که اخیرا آغاز گردیده

  • فزیک نور نصاب جدید تعلیمی وزارت معارف، همراه با دو امتحان و تطبیقات د...
  • هندسه تحلیلی نصاب جدید تعلیمی وزارت معارف، همراه با دو امتحان و تطبیقات د...
  • اساسات الجبر این صنف شامل برنامه های الجبر عددی، پولینوم ها، مطابقت ها، ع...

رویداد های اخیر کورس

img

حساب

img  استاد کورس: محمد سمیر امیری
وقت کورس:  AM 06:00 -  AM 07:00 فیس: 600 افغانی

درمورد کورس

در این صنف

شماره نام کورس استاد کورس وقت کورس فیس کورس
1 اماده‌گی کانکور قیس رابین قرضی  AM 05:30 -  AM 07:00 0 افغانی
2 آماده‌کی کانکور قیس رابین قرضی  PM 00:30 -  PM 02:00 0 افغانی
3 آماده‌کی کانکور قیس رابین قرضی  PM 02:30 -  PM 04:00 0 افغانی
4 ریاضیات عالی عبدالله محمودی  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
5 معادلات محمد اقبال غوری  PM 06:00 -  PM 07:00 600 افغانی
6 فزیک نور برق و مقناطیس عبدالله محمودی  AM 06:00 -  AM 07:00 600 افغانی
7 اساسات الجبر محمد هارون خراسانی  AM 07:00 -  AM 08:00 600 افغانی
8 اساسات فزیک میلاد اصغری  PM 00:30 -  PM 02:00 600 افغانی
9 اساسات کیمیا عبدالباسط طیب  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
10 اساسات فزیک محمد هارون خراسانی  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
11 هندسه تحلیلی عنایت الله صدیقی  PM 02:15 -  PM 03:45 500 افغانی
12 فزیک نور عبدالباسط طیب  PM 04:00 -  PM 05:30 500 افغانی