نتایج امتحانات

ده بهترین شاگردان ذکور
شماره ID نام شاگرد نام پدر نمره نتیجه
1 4205 338.00
2 3301 337.25
3 3158 336.75
4 3220 336.75
5 4194 336.25
6 4394 334.50
7 3271 334.15
8 3251 333.35
9 4234 332.55
10 4329 331.75
ده بهترین شاگردان اناث
شماره ID نام شاگرد نام پدر نمره نتیجه
1 4007 341.50
2 4080 339.25
3 4105 337.75
4 4101 336.25
5 4063 336.00
6 4009 334.17
7 3082 333.10
8 3116 332.02
9 4079 330.95
10 3029 329.88