چرا این مرکز آموزشی؟

ویژه گی های این مرکز آموزشی

img

تجهیزات آموزشی پیشرفته

تجهیزات آموزشی پیشرفته

تجهیزات آموزشی پیشرفته


img

تدریس بصورت عملی

تدریس بصورت عملی

تدریس بصورت عملی


img

اساتید مجرب

اساتید مجرب

اساتید مجرب


img

امتحان آزمایشی کانکور

امتحان آزمایشی کانکور

امتحان آزمایشی کانکور


img

حاضری الکترونیک

دانش آموزان این مرکز همه روزه هنگام ورود به مرکز آموزشی توسط دستگاه حاضری بایومتریک شناسایی می‌شوند.

دانش آموزان این مرکز، هنگام ثبت نام شان بایومتریک می‌شوند که به اساس آن حاضری روزمره شان تنظیم و در صورت درخواست والدین گرامی به اختیار شان گذاشته می‌شود.