تقسیم اوقات صنوف درسی

کورس های که اخیرا آغاز گردیده

رویداد های اخیر کورس

شماره نام کورس استاد کورس وقت کورس فیس کورس
1 آماده‌گی کانکور1399 قیس رابین قرضی  AM 05:30 -  AM 07:00 10000 افغانی
2 آماده‌گی کانکور1399 قیس رابین قرضی  PM 00:45 -  PM 02:15 10000 افغانی
3 آماده‌گی کانکور1399 قیس رابین قرضی  PM 02:45 -  PM 04:15 10000 افغانی